სკოლის პუბლიკაციები

სასწავლო პროცესის გასახალისებლად, უკეთ ასათვისებლად თუ შესამეცნებლად, სკოლა აქტიურად მუშაობს და გამოსცემს ექსკლუზიურ წიგნებს – დამატებით სასწავლო რესურსებს.
უკვე დაბეჭდილია და სასწავლო პროცესში გამოიყენება: